Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

puciata
7154 07b3
puciata
6744 83f8 500
Reposted fromcypheroftyr cypheroftyr viagdziejestola gdziejestola
1504 acc3 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
puciata
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaTokyoMEWS TokyoMEWS
puciata
0280 0b43 500
Reposted fromfungi fungi viasoulwax soulwax
puciata
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viasoulwax soulwax
puciata
0694 487e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasucznik sucznik

March 15 2018

puciata
5386 bdbc 500
Reposted frombiru biru viainzynier inzynier
puciata
9758 c531 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasucznik sucznik
puciata
7646 efda 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viasucznik sucznik
puciata
Reposted frommachinae machinae viav3bso v3bso
3005 41b6 500

20aliens:

The Ninth Wave (details), 1850
oil on canvas
Ivan Aivazovsky

puciata
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
puciata
3388 1968 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier

February 02 2018

puciata
4153 bd01 500
Reposted fromfungi fungi viaZircon Zircon
puciata
6542 97ec
Reposted fromMatalisman Matalisman viainzynier inzynier
puciata
8698 0ade
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl