Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

5535 0449 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaPoranny Poranny

June 15 2017

puciata
0469 e955 500
Reposted fromwentyl wentyl viapolaczetto polaczetto

June 07 2017

puciata

“I want food”

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny

June 06 2017

puciata
Reposted frombraindrops braindrops viaPoranny Poranny
puciata
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viaPoranny Poranny

June 04 2017

puciata
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
puciata
3129 ad93 500
Reposted fromkartofel kartofel viasucznik sucznik
puciata
3329 f6a4 500
Reposted fromkelu kelu viasucznik sucznik
puciata
3421 50a5 500
Reposted frommachinae machinae viasucznik sucznik
8680 7472

sarcasticandexcessivelyverbose:

sixpenceee:

I can definitely relate to this.

Baby, dun’t hurt me. N'more.
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainzynier inzynier

June 02 2017

7545 8d94
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaPoranny Poranny
4682 e2a3 500

humanoidhistory:

Rocket firing in a test stand, undated. From the Teledyne Ryan collection of the San Diego Air & Space Museum.

Reposted fromplan9 plan9 viapolaczetto polaczetto

May 31 2017

6086 211a

May 30 2017

6605 6956 500
Reposted fromnarwhalbutts narwhalbutts viaPoranny Poranny
6832 3b00 500

twitterlols:

💀💀

Reposted frompiizza piizza viasucznik sucznik
3986 ebf9 500

weirdrussians:

Knights of the Round Table

Reposted frommythicwildcard mythicwildcard viainzynier inzynier
puciata
puciata
Reposted fromgruetze gruetze viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl